načítavam...
0905 119 338
0905 768 109
kontakty

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

a/ Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje sú:
PROfun, s.r.o., Štefánikova 49/8, 94901 Nitra, IČO:36565377, Spoločnosť je zapísana v obchodnom registri OS Nitra, vložka č. 15351/N, oddiel Sro.  
email: funtour@funtour.sk, kontakt,  (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Prevádzkovateľ je cestovná agentúra, ktoré je autorizovaným predajcom zájazdov, ubytovania a leteniek zmluvných partnerov vybratých renomovaných CK s ktorými má uzatvorenú zmluvu o obchodnom zastúpení, resp. Zmluvným partnerom CK zastupujúcich vybraté CK. Partnerské CK sú riadne poistené proti úpadku a fungujú na slovenskom, prípadne českom trhu ( podľa touroperátora) niekoľko rokov.

Všetky zájazdy, ubytovania a letenky uvedené na portály funtour.sk predávame v súlade so zákonm č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

b/ Služby cestovnej agentúry poskytuje prevádzka FUNTOUR na totožnej adrese ako sídlo spoločnosti PROfun, s.r.o.

II. Cena zájazdu

Ceny u nás zakúpených zájazdov a podmienky predaja / bonusy, zľavy, akcie/, sú rovnaké ako u partnerskej CK, ktorá zájazd organizuje. 

III. Objednávka

a/ Výber zájazdu

Zákazník si prostredníctvom portálu vyberie zájazd nasledovne:

Po vyhľadaní zájazdu vo vyhľadávači zákazník posiela nezáväznú objednávku zájazdu spolu s požadovanými osobnými údajmi. Po obdržaní objednávky skontroluje pracovník prevádzkovateľa v nej uvedené údaje a opraví možné odchýlky, ktoré by mohli vzniknúť exportom údajov alebo chybou pri ručnom zadaní do systému. funtour.sk si vyhradzuje právo odmietnuť spracovanie neúplných a rozporuplných objednávok bez upozornenia zákazníka.

Ak zákazník posiela nezáväznú požiadavku na kalkuláciu zájazdu, pracovník prevádkovateľa spracuje požiadavku zákazníka a po vzájomnej dohode realizuje záväznú objednávku.

b/ spracovanie objednávky

V prvom rade vybavujeme vždy prvú objednávku, ktorú zákazník zadal, ďalšie v poradí v ktorom ich od zákazníka príjmeme. Po preverení obsadenosti prvej objednávky v partnerskej CK informuje pracovník funtour.sk zákazníka o ďalšom postupe a rezervuje objednávku. Komunikácia prebieha telefonicky, alebo e-mailom . V prípade, ak nie je možné potvrdiť rezerváciu požadovaného zájazdu z dôvodu jeho obsadenia, dohodne pracovník funtour.sk so zákazníkom ďalší postup.

Po úspešnej nezáväznej rezervácii je zákazníkovi, podľa predchádzajúcej dohody, poslaná Zmluva o obstaraní zájazdu spolu s potrebnými pokynmi na úhradu zájazdu buď e-mailom ,alebo poštou. Zmluva o obstaraní zájazdu sa robí vždy medzi zákazníkom a CK , ktorá zájazd organizuje, resp. s CK, ktorá Zmluvne zastupuje CK, ktorá zájazd organizuje. Náklady na odoslané podklady hradí funtour.sk. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre zákazníka záväzné a funtour.sk nezodpovedá za následky oneskorenej platby / zo strany partnerskej CK môže dôjsť oneskorenou platbou k stornu rezervácie zájazdu/. Zmluva o obstaraní zájazdu sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy, prípadne plnej čiastky za zájazd / last minute, príp. zájazdy s odchodom do jedného mesiaca odo dňa objednávky/. Zákazník berie na vedomie, že môže dôjsť k výnimočnej situácii, kedy partnerská CK, ktorá organizuje zájazd, nepotvrdí alebo odmietne potvrdiť objednávku. Zmluva o obstaraní zájazdu sa stáva v tej chvíli neplatnou a zákazník má nárok na okamžité vrátenie zaplatenej čiastky. Zákazníkovi nie je možné priznať ďalšiu náhradu okrem zaplatenej čiastky. Po dohode s pracovníkom funtour.sk je možné použiť zaplatenú čiastku na úhradu iného zájazdu vybraného zákazníkom.

IV. Úhrada zájazdu

Úhrada zájazdu sa riadi platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami organizátora zájazdu, ktoré klient obdrží spolu so Zmluvou o zájazde.

Výška platby je uvedená v Zmluve o zájazde, resp. vo výzve na platbu súvisiacej so zájazdom.

Ak nie je organizujúcou CK určené inak, zvyčajne je možné zájazdy objednané viac ako mesiac pred uskutočnením zájazdu platiť aj zálohovo podľa podmienok organizujúcej CK v čase nezáväznej rezervácie zájazdu..

Možné spôsoby úhrady zájazdu:

1. HOTOVOSTNÝ VKLAD - Sumu za zájazd uhradí objednávateľ na náš účet uvedený vo výzve na platbu.

do Tatrabanky a.s., alebo Fio banky, a.s.

Uskutočnenie vkladu nám oznámi telefonicky alebo mailom príp. potvrdenie o vklade nám zašle mailom

2. MEDZIBANKOVÝ PREVOD - Sumu za zájazd prevedie zákazník na náš účet uvedený vo faktúre za zájazd do Tatrabanky a.s., alebo Fio banky, a.s.

Potvrdenie o uskutočnení prevodu je výpis z účtu objednávateľa týkajúci sa tejto transakcie resp. potvrdenie o odoslaní platby.

4. INTERNET BANKING - Sumu za zájazd prevedie zákazník na náš účet do Tatrabanky a.s., alebo Fio banky, a.s.
Pokiaľ sa jedná o prevod z účtu zákazníka vedený v inej banke ako Tatrabanka, a.s., resp. Fio banka, a.s., zákazník pošle potvrdenie o uskutočnení prevodu mailom na funtour@funtour.sk

Potvrdenie o uskutočnení prevodu je internetový výpis z účtu objednávateľa, týkajúci sa tejto transakcie. Objednávateľ nám ho zašle mailom.

5. Akceptujeme zamestnanecké poukážky a karty BENEFIT PLUS - V maximálnej hodnote 250 Eur na jednu Zmluvu o obsaraní zájazdu. Poukážky a karty akceptujeme iba na pobytové zájazdy ľubovolnou dopravou (nie poznávacie ani letenky). Zvyšnú cenu zájazdu klient môže uhradiť spôsobom uvedeným v predchádzajúcich 4 bodoch, prípadne v hotovosti priamo v našej prevádzke.

V. REKLAMÁCIE A STORNO PODMIENKY

Zákazník je oprávnený stornovať objednaný zájazd nasledovne:

Až do okamihu zloženia zálohy alebo podpisu zmluvy bez storno poplatkov.

Po uzatvorení Zmluvy o zájazde a úhrade zálohy, či celej čiastky – podľa storno podmienok organizujúcej CK.

Odstúpenie od cestovnej zmluvy /storno/ musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom objednávateľa a zaslané na e-mailovú adresu funtour@funtour.sk v pracovnej dobe pondelok – piatok 9.00 – 17.30 hod.

REKLAMÁCIE:

Prípadné reklamácie k zájazdu či službám odporúčame riešiť na mieste pobytu s delegátom alebo recepciou ubytovacieho zariadenia, aby mohli byť poruchy ihneď odstránené či napravené. Taktiež je pre vybavenie reklamácie lepšie nechať si reklamované skutočnosti potvrdiť písomne podpisom zástupcu CK alebo ubytovacieho zariadenia. Tiež býva k dispozícii klientovi non-stop telefonická linka usporiadajúcej CK. Ak sa klient rozhodne reklamovať až po ukončení čerpania služieb, je potrebné reklamáciu zaslať do CA najlepšie písomne, prípadne k nej naviac ešte pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený aj delegátom CK, doplneným fotografiami reklamovanej skutočnosti (pokiaľ je to možné), atď./. Všetko doporučujeme zaslať na e-mail funtour@funtour.sk, Prevádzkovateľ funtour.sk sú cestovné agentúry, takže podľa zákona nezodpovedajú za služby poskytnuté CK a taktiež tým pádom nevybavujú v mene organizujúcej CK reklamácie. Po obdržaní reklamácie je táto nami zaslaná organizujúcej CK, ktorá je povinná sa k nej vyjadriť v zákonom stanovenej lehote. Prípadné námietky k odpovedi na reklamáciu budú zaslané CK. Vyjadrenie CK k námietke nemusí byť do 30 dní od doručenia.

Reklamačný poriadok

 Prevádzkovateľ, ako autorizovaný predajca zájazdov, vybratých renomovaných CK, vydáva týmto tento reklamačný poriadok pre uplatňovanie práv zákazníkov pri zodpovednosti za chyby služieb cestovného ruchu (reklamácia):

Článok 1 - zodpovednosť CK

Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy zodpovedá organizujúca CK, s ktorou má zákazník uzatvorenú Zmluvu o zájazde CK zodpovedá bez ohľadu na to, či záväzky by mali byť splnené CK alebo inými dodávateľmi služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu.

CK nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknutú škodu pri službách a akciách, ktoré nie sú dojednané v Zmluve o zájazde, organizovaných inými subjektmi, ktoré si zákazník objedná na mieste u delegáta, hotela či iných organizácií. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo alebo darček zadarmo, atď.

Článok 2 - právna úprava

Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so Zákonom č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákonom č.281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Článok 3 - lehota pre podanie reklamácie

Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o zájazde. Ak je to možné, cestujúci pri uplatnení reklamácie priloží písomný záznam.

Táto lehota je zachovaná taktiež vtedy, pokiaľ zákazník urobí reklamáciu v CA.

CA po obdržaní reklamácie túto bez zbytočného odkladu odošle či odovzdá do usporiadajúcej CK k vybaveniu. O spôsobe vybavenia reklamácie bude zákazník oboznámený zo strany usporiadajúcej CK v súlade s reklamačným poriadkom CK.

Článok 4 - spôsoby reklamácie

Klient je povinný uplatniť reklamáciu včas bez zbytočného odkladu tak, aby mohla byť zjednaná náprava, pokiaľ možno na samotnom mieste (v destinácii v priebehu dovolenky). Uplatnenie reklamácie na samotnom mieste, umožňuje odstránenie vady okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa sťažuje dokázateľnosť i objektívnosť posudzovania a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie. Reklamáciu služieb je možné uplatniť v mieste poskytovania služieb u delegáta usporiadajúcej CK, a to písomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie bude spísaný reklamačný protokol, v ktorom bude uvedené meno zákazníka, špecifikácia zájazdu, názov ubytovania a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný zákazníkom a delegátom usporiadajúcej CK. V prípade, že reklamácia nebude vybavená na mieste samotnom, je potrebné ju uplatniť po návrate z dovolenky u usporiadajúcej CK, najlepšie zaslaním doporučenou poštou na adresu sídla CA, prípadne na adresu sídla usporiadajúcej CK.

Článok 5 - obsah reklamácie

Pre ľahkú identifikáciu Vašej reklamácie, by reklamácia mala obsahovať údaje potrebné pre identifikáciu služieb, ktoré boli poskytnuté chybne alebo neboli poskytnuté vôbec.

Identifikácia spočíva v tom, že zákazník uvedie:

a) číslo cestovnej zmluvy, 

b) dátum jej uzatvorenia, 

c) s akou CK bola cestovná zmluva uzatvorená, 

d) popis chybne poskytnutej služby alebo údaj o tom, ktoré služby        neboli poskytnuté vôbec, 

e) čoho sa zákazník domáha, 

f) bankové spojenie zákazníka, pokiaľ žiada primeranú zľavu z chybne poskytnutej služby, 

g) doporučujeme priložiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdeným vlastníkom objektu, fotografiami, atď., a podpísaný delegátom cestovnej kancelárie, pokiaľ je reklamácia uplatňovaná priamo na mieste poskytovaných služieb.

Článok 6 - povinnosti zákazníka

Zákazník je povinný poskytovať pri vybavovaní reklamácie súčinnosť, najmä doplňovať požadované skutočnosti, podávať informácie a vysvetlenia, predkladať doklady preukazujúce aj skutkový stav.

Článok 7 - lehoty pre vybavenie reklamácie

V prípade, že je reklamácia uplatnená priamo u delegáta usporiadajúcej CK, potom je tento delegát oprávnený o reklamácii obvykle rozhodnúť, či požiadavke klienta vyhovie. V ďalších prípadoch bude reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa zákazník s usporiadajúcou CK nedohodnú na dlhšej lehote.

Článok 8 - reklamačné poriadky

Podrobnosti reklamačného riadenia sú stanovené v reklamačných poriadkoch každej CK, ktoré majú prednosť pred týmto reklamačným poriadkom.


VIII. Odmietnutie zákazníka

CA si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka najmä v nasledujúcich prípadoch:

- klient zasiela stále neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky alebo 

VI. Pokyny na cestu

Pokyny na cestu budú zákazníkovi zaslané na základe dohody pracovníka revádzkovateľa a zákazníka, v závislosti od termínu odchodu na zájazd a to buď na adresu uvedenú v Zmluve o obstarávaní zájazdu, alebo si ich môže vyzdvihnúť osobu na adrese našej prevádzky. Iný spôsob doručenia je možné dohodnúť s pracovníkom prevádzkovateľa.
 

VII. Ochrana osobných údajov

Túto časť našich obchodných podmienok sme pre Vás podrobne spracovali na našej stránke s názvom OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.