načítavam...
0905 119 338
0905 768 109
kontakty

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

I. Prevádzkovateľ portálu funtor.sk

a/ Portál funtour.sk má dvoch prevádzkovateľov

1.
PROfun, s.r.o., Štefánikova 49/8, 949 01 NITRA, Slovenská republika

Tel: 0905 119 338, 0905 768 109

e-mail: funtour@funtour.sk

IČO: 36565377

Spoločnosť je zapísana v obchodnom registri OS Nitra, vložka č. 15351/N, oddiel Sro.  

2.
Funtour, s.r.o., Petzwalova 550/26, 949 11 NITRA, Slovenská republika

Tel: 0905 119 338, 0905 768 109

e-mail: funtour@funtour.sk

IČO: 48150436

Spoločnosť je zapísana v obchodnom registri OS Nitra, vložka č. vložka číslo:  38827/N

PROfun, s.r.o., Funtour, s.r.o., je autorizovaným predajcom a zmluvným partnerom vybratých predávaných CK na portály resp. Zmluvným partnerom CK zastupujúcich vybraté CK. Partnerské CK sú riadne poistené a fungujú na slovenskom, českom, nemeckom či rakúskom trhu ( podľa touroperátora) niekoľko rokov.

b/ Služby cestovnej agentúry poskytuje prevádzka FUNTOUR na totožnej adrese ako sídlo spoločnosti PROfun, s.r.o.

II. Cena zájazdu

Ceny u nás zakúpených zájazdov a podmienky predaja / bonusy, zľavy, akcie/, sú rovnaké ako u partnerskej CK, ktorá zájazd organizuje. 

III. Objednávka

a/ Výber zájazdu

Zákazník si prostredníctvom portálu vyberie zájazd nasledovne:

Po vyhľadaní zájazdu vo vyhľadávači zákazník posiela nezáväznú objednávku zájazdu spolu s požadovanými osobnými údajmi. Po obdržaní objednávky skontroluje pracovník funtour.sk v nej uvedené údaje a opraví možné odchýlky, ktoré by mohli vzniknúť exportom údajov alebo chybou pri ručnom zadaní so systému. funtour.sk si vyhradzuje právo odmietnuť spracovanie neúplných a rozporuplných objednávok bez upozornenia zákazníka.

Ak zákazník posiela nezáväznú požiadavku na kalkuláciu zájazdu, pracovník fontour.sk spracuje požiadavku zákazníka a po vzájomnej dohode realizuje záväznú objednávku.

b/ spracovanie objednávky

V prvom rade vybavujeme vždy prvú objednávku, ktorú zákazník zadal, ďalšie v poradí v ktorom ich od zákazníka príjmeme. Po preverení obsadenosti prvej objednávky v partnerskej CK informuje pracovník funtour.sk zákazníka o ďalšom postupe a rezervuje objednávku. Komunikácia prebieha telefonicky, alebo e-mailom . V prípade, ak nie je možné potvrdiť rezerváciu požadovaného zájazdu z dôvodu jeho obsadenia, dohodne pracovník funtour.sk so zákazníkom ďalší postup.

Po úspešnej nezáväznej rezervácii je zákazníkovi, podľa predchádzajúcej dohody, poslaná Zmluva o obstaraní zájazdu spolu s potrebnými pokynmi na úhradu zájazdu buď e-mailom ,alebo poštou. Zmluva o obstaraní zájazdu sa robí vždy medzi zákazníkom a CK , ktorá zájazd organizuje, resp. s CK, ktorá Zmluvne zastupuje CK, ktorá zájazd organizuje. Náklady na odoslané podklady hradí funtour.sk. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre zákazníka záväzné a funtour.sk nezodpovedá za následky oneskorenej platby / zo strany partnerskej CK môže dôjsť oneskorenou platbou k stornu rezervácie zájazdu/. Zmluva o obstaraní zájazdu sa stáva záväznou v okamihu zaplatenia zálohy, prípadne plnej čiastky za zájazd / last minute, príp. zájazdy s odchodom do jedného mesiaca odo dňa objednávky/. Zákazník berie na vedomie, že môže dôjsť k výnimočnej situácii, kedy partnerská CK, ktorá organizuje zájazd, nepotvrdí alebo odmietne potvrdiť objednávku. Zmluva o obstaraní zájazdu sa stáva v tej chvíli neplatnou a zákazník má nárok na okamžité vrátenie zaplatenej čiastky. Zákazníkovi nie je možné priznať ďalšiu náhradu okrem zaplatenej čiastky. Po dohode s pracovníkom funtour.sk je možné použiť zaplatenú čiastku na úhradu iného zájazdu vybraného zákazníkom.

IV. Úhrada zájazdu

Úhrada zájazdu sa riadi platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami organizátora zájazdu, ktoré klient obdrží spolu so Zmluvou o obstaraní zájazdu.

Výška platby je uvedená v Zmluve o obstaraní zájazdu resp. vo faktúre súvisiacej so zájazdom.

Ak nie je organizujúcou CK určené inak, zvyčajne je možné zájazdy objednané viac ako mesiac pred uskutočnením zájazdu platiť aj zálohovo podľa podmienok organizujúcej CK v čase nezáväznej rezervácie zájazdu..

Možné spôsoby úhrady zájazdu:

1. HOTOVOSTNÝ VKLAD - Sumu za zájazd uhradí objednávateľ na náš účet uvedený vo faktúre

do Tatrabanky a.s., alebo Fio banky, a.s.

Uskutočnenie vkladu nám oznámi telefonicky alebo mailom príp. potvrdenie o vklade nám zašle mailom

2. MEDZIBANKOVÝ PREVOD - Sumu za zájazd prevedie zákazník na náš účet uvedený vo faktúre za zájazd do Tatrabanky a.s., alebo Fio banky, a.s.

Potvrdenie o uskutočnení prevodu je výpis z účtu objednávateľa týkajúci sa tejto transakcie resp. potvrdenie o odoslaní platby.

4. INTERNET BANKING - Sumu za zájazd prevedie zákazník na náš účet do Tatrabanky a.s., alebo Fio banky, a.s.
Pokiaľ sa jedná o prevod z účtu zákazníka vedený v inej banke ako Tatrabanka, a.s., resp. Fio banka, a.s., zákazník pošle potvrdenie o uskutočnení prevodu mailom na funtour@funtour.sk

Potvrdenie o uskutočnení prevodu je internetový výpis z účtu objednávateľa, týkajúci sa tejto transakcie. Objednávateľ nám ho zašle mailom.

5. Akceptujeme zamestnanecké poukážky a karty BENEFIT PLUS - V maximálnej hodnote 250 Eur na jednu Zmluvu o obsaraní zájazdu. Poukážky a karty akceptujeme iba na pobytové zájazdy ľubovolnou dopravou (nie poznávacie ani letenky). Zvyšnú cenu zájazdu klient môže uhradiť spôsobom uvedeným v predchádzajúcich 4 bodoch, prípadne v hotovosti priamo v našej prevádzke.

V. REKLAMÁCIE A STORNO PODMIENKY

Zákazník je oprávnený stornovať objednaný zájazd nasledovne:

Až do okamihu zloženia zálohy alebo podpisu zmluvy bez storno poplatkov.

Po uzatvorení Zmluvy o obstaraní zájazdu a úhrade zálohy, či celej čiastky – podľa storno podmienok organizujúcej CK.

Odstúpenie od cestovnej zmluvy /storno/ musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom objednávateľa a zaslané na e-mailovú adresu funtour@funtour.sk v pracovnej dobe pondelok – piatok 9.00 – 17.30 hod.

REKLAMÁCIE:

Prípadné reklamácie k zájazdu či službám odporúčame riešiť na mieste pobytu s delegátom alebo recepciou ubytovacieho zariadenia, aby mohli byť poruchy ihneď odstránené či napravené. Taktiež je pre vybavenie reklamácie lepšie nechať si reklamované skutočnosti potvrdiť písomne podpisom zástupcu CK alebo ubytovacieho zariadenia. Tiež býva k dispozícii klientovi non-stop telefonická linka usporiadajúcej CK. Ak sa klient rozhodne reklamovať až po ukončení čerpania služieb, je potrebné reklamáciu zaslať do CA najlepšie písomne, prípadne k nej naviac ešte pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený aj delegátom CK, doplneným fotografiami reklamovanej skutočnosti (pokiaľ je to možné), atď./. Všetko doporučujeme zaslať na e-mail funtour@funtour.sk, PROfun, s.r.o. a Funtour, s.r.o.sú cestovné agentúry, takže podľa zákona nezodpovedajú za služby poskytnuté CK a taktiež tým pádom nevybavujú v mene organizujúcej CK reklamácie. Po obdržaní reklamácie je táto nami zaslaná organizujúcej CK, ktorá je povinná sa k nej vyjadriť v zákonom stanovenej lehote. Prípadné námietky k odpovedi na reklamáciu budú zaslané CK. Vyjadrenie CK k námietke nemusí byť do 30 dní od doručenia.

Reklamačný poriadok

 PROfun, s.r.o. a Funtour, s.r.o. (ďalej len ako "CA") ako autorizovaný predajca zájazdov, mnohých renomovaných CK, vydáva týmto tento reklamačný poriadok pre uplatňovanie práv zákazníkov pri zodpovednosti za chyby služieb cestovného ruchu (reklamácia):

Článok 1 - zodpovednosť CK

Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy zodpovedá organizujúca CK, s ktorou má zákazník uzatvorenú Zmluvu o obstaraní zájazdu. CK zodpovedá bez ohľadu na to, či záväzky by mali byť splnené CK alebo inými dodávateľmi služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu.

CK nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknutú škodu pri službách a akciách, ktoré nie sú dojednané v Zmluve o obstaraní zájazdu, organizovaných inými subjektmi, ktoré si zákazník objedná na mieste u delegáta, hotela či iných organizácií. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo alebo darček zadarmo, atď.

Článok 2 - právna úprava

Zodpovednosť CK sa riadi ustanoveniami cestovnej zmluvy, zákonom 281/2001 Z.z.o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr, zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Článok 3 - lehota pre podanie reklamácie

Reklamáciu je potrebné uplatniť u usporiadajúcej CK bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 90 dní od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, kedy mal byť zájazd ukončený podľa Zmluvy o obsatarní zájazdu, inak právo zaniká.

Táto lehota je zachovaná taktiež vtedy, pokiaľ zákazník urobí reklamáciu v CA.

CA po obdržaní reklamácie túto bez zbytočného odkladu odošle či odovzdá do usporiadajúcej CK k vybaveniu. O spôsobe vybavenia reklamácie bude zákazník oboznámený zo strany usporiadajúcej CK v súlade s reklamačným poriadkom CK.

Článok 4 - spôsoby reklamácie

Klient je povinný uplatniť reklamáciu včas bez zbytočného odkladu tak, aby mohla byť zjednaná náprava, pokiaľ možno na samotnom mieste (v destinácii v priebehu dovolenky). Uplatnenie reklamácie na samotnom mieste, umožňuje odstránenie vady okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa sťažuje dokázateľnosť i objektívnosť posudzovania a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie. Reklamáciu služieb je možné uplatniť v mieste poskytovania služieb u delegáta usporiadajúcej CK, a to písomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie bude spísaný reklamačný protokol, v ktorom bude uvedené meno zákazníka, špecifikácia zájazdu, názov ubytovania a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný zákazníkom a delegátom usporiadajúcej CK. V prípade, že reklamácia nebude vybavená na mieste samotnom, je potrebné ju uplatniť po návrate z dovolenky u usporiadajúcej CK, najlepšie zaslaním doporučenou poštou na adresu sídla CA, prípadne na adresu sídla usporiadajúcej CK.

Článok 5 - obsah reklamácie

Pre ľahkú identifikáciu Vašej reklamácie, by reklamácia mala obsahovať údaje potrebné pre identifikáciu služieb, ktoré boli poskytnuté chybne alebo neboli poskytnuté vôbec.

Identifikácia spočíva v tom, že zákazník uvedie:

a) číslo cestovnej zmluvy, 

b) dátum jej uzatvorenia, 

c) s akou CK bola cestovná zmluva uzatvorená, 

d) popis chybne poskytnutej služby alebo údaj o tom, ktoré služby        neboli poskytnuté vôbec, 

e) čoho sa zákazník domáha, 

f) bankové spojenie zákazníka, pokiaľ žiada primeranú zľavu z chybne poskytnutej služby, 

g) doporučujeme priložiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdeným vlastníkom objektu, fotografiami, atď., a podpísaný delegátom cestovnej kancelárie, pokiaľ je reklamácia uplatňovaná priamo na mieste poskytovaných služieb.

Článok 6 - povinnosti zákazníka

Zákazník je povinný poskytovať pri vybavovaní reklamácie súčinnosť, najmä doplňovať požadované skutočnosti, podávať informácie a vysvetlenia, predkladať doklady preukazujúce aj skutkový stav.

Článok 7 - lehoty pre vybavenie reklamácie

V prípade, že je reklamácia uplatnená priamo u delegáta usporiadajúcej CK, potom je tento delegát oprávnený o reklamácii obvykle rozhodnúť, či požiadavke klienta vyhovie. V ďalších prípadoch bude reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa zákazník s usporiadajúcou CK nedohodnú na dlhšej lehote.

Článok 8 - reklamačné poriadky

Podrobnosti reklamačného riadenia sú stanovené v reklamačných poriadkoch každej CK, ktoré majú prednosť pred týmto reklamačným poriadkom.


VIII. Odmietnutie zákazníka

CA si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka najmä v nasledujúcich prípadoch:

- klient zasiela stále neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky alebo 

VI. Pokyny na cestu

Pokyny na cestu budú zákazníkovi zaslané na základe dohody pracovníka funtour.sk a zákazníka, v závislosti od termínu odchodu na zájazd a to buď na adresu uvedenú v Zmluve o obstarávaní zájazdu, alebo si ich môže vyzdvihnúť osobu na adrese našej prevádzky. Iný spôsob doručenia je možné dohodnúť s pracovníkom funtour.sk.

VII. Ochrana osobných údajov

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia. 

Prevádzkovateľ:
Spoločnosť PROfun, s. r. o. so sídlom Štefánikova 49/8, 94901 Nitra, zapísaná v obchodnom registri OS Nitra, vložka 21404/N, oddiel Sro (ďalej len „Spoločnosť“) 
Spoločnosť Funtour, s.r.o., Petzwalova 550/26, 949 11 NITRA, Slovenská republika, zapísana v obchodnom registri OS Nitra, vložka č. vložka číslo:  38827/N

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: adresa na zasielanie písomností: FUNTOUR, Štefánikova 49/8, 94901 Nitra, telefonický kontakt: +421905119338, emailový kontakt: funtour@funtour.sk

Účely a právne základy spracúvania: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov a zástupcov klientov na nasledovné účely: 

    - predaj dovoleniek ( najmä príprava ponuky podľa želania zákazníka, zasielanie ponuky mailom, oznámanie o zmene ceny, alebo iných služieb... )

    - riešenie reklamácií a sporov

    - zasielanie podkladov k vycestovaniu a komunikácia ohľadne riešenia nepredvídateľných okolností pred a počas vycestovania ( zmena letových časov a iné )

    - marketingové účely

    - vernostný program

    - účtovná agenta

Kategórie dotknutých osobných údajov: 

- Plnenie zmluvy o obstaraní zájazdu, predaj jednotlivých služieb cestovného ruchu

titul, meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo, pohlavie, rodné číslo (nutné pri zakúpení poistenia), dátum narodenia, číslo pasu, štátna príslušnosť, iné záznamy k špecifickým stravovacím, ubytovacím alebo dopravným požiadavkám dotknutej osoby, podpis, údaje o bankovom účte pre prípad vratky po reklamácii

- Marketingové účely, vernostný program

email, telefónne číslo, údaje o absolvovaných a preferovaných zájazdoch 

Kategórie príjemcov osobných údajov: 

Osobné údaje dotknutých osôb sú poskytované výhradne zmluvným dodávateľom služieb cestovného ruchu ako sú cestovné kancelárie, dopravcovia, poskytovatelia ubytovania a stravovacích služieb, sprievodcovia a delegáti, zabezpečovatelia poistenia a poskytovatelia doplnkových služieb cestovného ruchu, technickí partneri a partneri zabezpečujúci ekonomickú agendu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má povinnosť dbať na dodržiavanie Nariadenia aj u tzv. sprostredkovateľov a v prípade porušenia povinností sprostredkovateľov zodpovedá za týchto tiež Prevádzkovateľ. 

Doba uchovávania osobných údajov: 

archív a účtovná agenda: 10 kalendárnych rokov od roku, v ktorom bola podpísaná objednávka. 

marketingové účely: 5 kalendárnych rokov

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať 

Profilovanie: 

Na webových stránkach Prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu dotknutých osôb. 

Práva dotknutej osoby: 

Dotknutá osoba má právo: 

1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,

2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

3. právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,

6. právo na prenosnosť osobných údajov,

7. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,

8.. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti. 

Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného zdroja: Od objednávateľa zájazdu.

skratky používané v týchto obchodných podmienkach:

CK– cestovná kancelária, ktorá usporiadava zájazd = obstarávateľ služieb

Zákazník – osoba staršia ako 18 r. , právne zodpovedná

OÚ – osobné údaje

pokyny – ide o doklady, ktoré objednávateľ a spolucestujúce osoby potrebujú k nástupu na zájazd. Ide predovšetkým o vouchery (ubytovací poukaz), dopravné ceniny (na autobus resp. letenky), informácie a kontakty (dátum, čas stretnutia, odchodu, delegát, non-stop pohotovostná linka CK) ....a iné presne špecifikované v Zák. o zájazdoch č. 281/2001 Z.z. a VZP danej CK

ZOZ – zmluva o obstaraní zájazdu uzatvorená v zmlysle Zák. o zájazdoch č. 281/2001 Z.z.