Home |  Kontakt |  Hotline: 0905 119 338, 0905 768 109 | Tel./fax: 037 / 652 5331 | e-mail: funtour@funtour.sk
5* dovolenka
Odlet / odjazd zo Slovenska
Lyžovačka
Odlet z Viedne
TOP HOTELY
Zoznam vybratých hotelov / zájazdov
 
Krajina: 
Destinácia: 
 
Podľa textu: 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky, Ochrana osobných údajov


Prevádzkovateľom portálu funtour.sk je spoločnosť

PROfun, s.r.o., Štefánikova 49/8, 949 01 NITRA, Slovenská republika

Tel: 037/652 5331, 0905 119 338, 0905 768 109

e-mail: funtour@funtour.sk

IČO: 36565377

Spoločnosť je zapísana v obchodnom registri OS Nitra, vložka č. 15351/N, oddiel Sro. 

PROfun, s.r.o., je autorizovaným predajcom a zmluvným partnerom všetkých predávaných touroperátorov, resp. Zmluvným partnerom touroperátorov zastupujúcich vybratých touroperátorov. Partnerské CK sú riadne poistené a fungujú na slovenskom, českom, nemeckom či rakúskom trhu ( podľa touroperátora) niekoľko rokov.

Služby cestovnej agentúry poskytuje prevádzka FUN TOUR na totožnej adrese ako sídlo spoločnosti PROfun, s.r.o.

II. Cena zájazdu

Ceny u nás zakúpených zájazdov a podmienky predaja / bonusy, zľavy, akcie/, sú rovnaké ako u partnerskej cestovnej kancelárie, ktorá zájazd organizuje.

III. Objednávka

a/ Výber zájazdu

Zákazník si prostredníctvom portálu vyberie zájazd nasledovne:

Po vyhľadaní zájazdu vo vyhľadávači zákazník posiela objednávku zájazdu spolu s požadovanými údajmi. Po obdržaní objednávky skontroluje pracovník funtour.sk v nej uvedené údaje a opraví možné odchýlky, ktoré by mohli vzniknúť exportom údajov alebo chybou pri ručnom zadaní so systému. funtour.sk si vyhradzuje právo odmietnuť spracovanie neúplných a rozporuplných objednávok bez upozornenia zákazníka.

Ak zákazník posiela nezáväznú požiadavku na kalkuláciu zájazdu, pracovník fontour.sk spracuje požiadavku zákazníka a po vzájomnej dohode realizuje záväznú objednávku.

b/ spracovanie objednávky

V prvom rade vybavujeme vždy prvú objednávku, ktorú zákazník zadal, ďalšie v poradí v ktorom ich od zákazníka príjmeme. Po preverení obsadenosti prvej objednávky v partnerskej cestovnej kancelárie informuje pracovník funtour.sk klienta o ďalšom postupe a rezervuje objednávku. Komunikácia prebieha telefonicky, e-mailom alebo faxom. V prípade, ak nie je možné potvrdiť rezerváciu požadovaného zájazdu z dôvodu jeho obsadenia, dohodne pracovník funtour.sk so zákazníkom ďalší postup.

Po úspešnej rezervácii je zákazníkovi, podľa predchádzajúcej dohody, poslaná Zmluva o obstaraní zájazdu na podpis spolu s potrebnými pokynmi na úhradu zájazdu buď e-mailom , faxom alebo poštou. Zmluva o obstaraní zájazdu sa robí vždy medzi zákazníkom a CK , ktorá zájazd organizuje, resp. s CK, ktorá Zmluvne zastupuje CK, ktorá zájad organizuje. Náklady na odoslané podklady hradí funtour.sk. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre zákazníka závazné a funtour.sk nezodpovedá za následky oneskorenej platby / zo strany partnerskej CK môže dôjsť oneskorenou platbou k stornu rezervácie zájazdu/. Zmluva o obstaraní zájazdu sa stáva závaznou v okamihu zaplatenia zálohy, prípadne plnej čiastky za zájazd / last minute, príp. zájazdy s odchodom do jedného mesiaca odo dňa objednávky/. Zákazník berie na vedomie, že môže dôjsť k výnimočnej situácii, kedy partnerská cestovná kancelária, ktorá organizuje zájazd, nepotvrdí alebo odmietne potvrdiť objednávku. Zmluva o obstaraní zájazdu sa stáva v tej chvíli neplatnou a zákazník má nárok na okamžité vrátenie zaplatenej čiastky. Zákazníkovi nie je možné priznať ďalšiu náhradu okrem zaplatenej čiastky. Po dohode s pracovníkom funtour.sk je možné použiť zaplatenú čiastku na úhradu iného zájazdu vybraného zákazníkom.

IV. Úhrada zájazdu

Úhrada zájazdu sa riadi platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami organizátora zájazdu.

Výška platby je uvedená v Zmluve o obstaraní zájazdu.

Ak nie je organizatorom zájazdu určené inak, zvyčajne je možné zájazdy objednané viac ako mesiac pred uskutočnením zájazdu platiť aj zálohovo.

Platbu je možné uskutočniť:

  • prevodom na bankový účet
  • priamym vkladom na účet PROfun, s.r.o.
  • internetbankingom na účet PROfun, s.r.o.
  • v hotovosti na adrese našej prevádzky

Bankové spojenie:

Tatra banka a.s. : č.ú. 262 7777 357/1100

V niektorých prípadoch po dohode s pracovníkom funtour.sk, hradí zákazník dohodnutú čistku priamo na účet partnerskej CK.

V. REKLAMÁCIE A STORNO PODMIENKY

 

Klient je oprávnený stornovať objednaný zájazd nasledovne:

Až do okamihu zloženia zálohy alebo podpisu zmluvy bez storno poplatkov.

Po uzatvorení cestovnej zmluvy a úhrade zálohy, či celej čiastky – podľa storno podmienok danej CK.

Odstúpenie od cestovnej zmluvy /storno/ musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom objednávateľa a zaslané na e-mailovú adresu funtour@funtour.sk v pracovnej dobe pondelok – piatok 9.00 – 17.30 hod.

REKLAMÁCIE:

Prípadné reklamácie k zájazdu či službám odporúčame riešiť na mieste pobytu s delegátom alebo recepciou ubytovacieho zariadenia, aby mohli byť poruchy ihneď odstránené či napravené. Taktiež je pre vybavenie reklamácie lepšie nechať si reklamované skutočnosti potvrdiť písomne podpisom zástupcu CK alebo ubytovacieho zariadenia. Tiež býva k dispozícii klientovi non-stop telefonická linka usporiadajúcej CK. Ak sa klient rozhodne reklamovať až po ukončení čerpania služieb, je potrebné reklamáciu zaslať do CA najlepšie písomne, prípadne k nej naviac ešte pripojiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený aj delegátom CK, doplneným fotografiami reklamovanej skutočnosti (pokiaľ je to možné), atď./. Všetko doporučujeme zaslať na e-mail funtour@funtour.sk, PROfun, s.r.o. a Funtour, s.r.o.sú cestovnou agentúrou, takže podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté cestovnou kanceláriou a taktiež tým pádom nevybavuje v ich mene reklamácie. Po obdržaní reklamácie je táto nami zaslaná usporiadajúcej CK, ktorá je povinná sa k nej vyjadriť v zákonom stanovenej lehote. Prípadné námietky k odpovedi na reklamáciu budú zaslané CK. Vyjadrenie CK k námietke nemusí byť do 30 dní od doručenia.

Reklamačný poriadok

 PROfun, s.r.o. a Funtour, s.r.o. (ďalej len ako "CA") ako autorizovaný predajca zájazdov, mnohých renomovaných cestovných kancelárií, vydáva týmto tento reklamačný poriadok pre uplatňovanie práv zákazníkov pri zodpovednosti za chyby služieb cestovného ruchu (reklamácia):

Článok 1 - zodpovednosť CK

Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy zodpovedá CK, s ktorou má zákazník uzatvorenú cestovnú zmluvu. CK zodpovedá bez ohľadu na to, či záväzky by mali byť splnené CK alebo inými dodávateľmi služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu.

CK nenesie žiadnu zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknutú škodu pri službách a akciách, ktoré nie sú dojednané v cestovnej zmluve, organizovaných inými subjektmi, ktoré si zákazník objedná na mieste u delegáta, hotela či iných organizácií. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný výlet zadarmo alebo darček zadarmo, atď.

Článok 2 - právna úprava

Zodpovednosť CK sa riadi ustanoveniami cestovnej zmluvy, zákonom 281/2001 Z.z.o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr, zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Článok 3 - lehota pre podanie reklamácie

Reklamáciu je potrebné uplatniť u usporiadajúcej CK bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 90 dní od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, kedy mal byť zájazd ukončený podľa cestovnej zmluvy, inak právo zaniká.

Táto lehota je zachovaná taktiež vtedy, pokiaľ zákazník urobí reklamáciu v CA.

CA po obdržaní reklamácie túto bez zbytočného odkladu odošle či odovzdá do usporiadajúcej CK k vybaveniu. O spôsobe vybavenia reklamácie bude zákazník oboznámený zo strany usporiadajúcej CK v súlade s reklamačným poriadkom CK.

Článok 4 - spôsoby reklamácie

Klient je povinný uplatniť reklamáciu včas bez zbytočného odkladu tak, aby mohla byť zjednaná náprava, pokiaľ možno na samotnom mieste (v destinácii v priebehu dovolenky). Uplatnenie reklamácie na samotnom mieste, umožňuje odstránenie vady okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa sťažuje dokázateľnosť i objektívnosť posudzovania a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie. Reklamáciu služieb je možné uplatniť v mieste poskytovania služieb u delegáta usporiadajúcej CK, a to písomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie bude spísaný reklamačný protokol, v ktorom bude uvedené meno zákazníka, špecifikácia zájazdu, názov ubytovania a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný zákazníkom a delegátom usporiadajúcej CK. V prípade, že reklamácia nebude vybavená na mieste samotnom, je potrebné ju uplatniť po návrate z dovolenky u usporiadajúcej CK, najlepšie zaslaním doporučenou poštou na adresu sídla CA, prípadne na adresu sídla usporiadajúcej CK.

Článok 5 - obsah reklamácie

Pre ľahkú identifikáciu Vašej reklamácie, by reklamácia mala obsahovať údaje potrebné pre identifikáciu služieb, ktoré boli poskytnuté chybne alebo neboli poskytnuté vôbec.

Identifikácia spočíva v tom, že zákazník uvedie:

a) číslo cestovnej zmluvy, 

b) dátum jej uzatvorenia, 

c) s akou cestovnou kanceláriou bola cestovná zmluva uzatvorená, 

d) popis chybne poskytnutej služby alebo údaj o tom, ktoré služby        neboli poskytnuté vôbec, 

e) čoho sa zákazník domáha, 

f) bankové spojenie zákazníka, pokiaľ žiada primeranú zľavu z chybne poskytnutej služby, 

g) doporučujeme priložiť reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdeným vlastníkom objektu, fotografiami, atď., a podpísaný delegátom cestovnej kancelárie, pokiaľ je reklamácia uplatňovaná priamo na mieste poskytovaných služieb.

Článok 6 - povinnosti zákazníka

Zákazník je povinný poskytovať pri vybavovaní reklamácie súčinnosť, najmä doplňovať požadované skutočnosti, podávať informácie a vysvetlenia, predkladať doklady preukazujúce aj skutkový stav.

Článok 7 - lehoty pre vybavenie reklamácie

V prípade, že je reklamácia uplatnená priamo u delegáta usporiadajúcej CK, potom je tento delegát oprávnený o reklamácii obvykle rozhodnúť, či požiadavke klienta vyhovie. V ďalších prípadoch bude reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa zákazník s usporiadajúcou CK nedohodnú na dlhšej lehote.

Článok 8 - reklamačné poriadky

Podrobnosti reklamačného riadenia sú stanovené v reklamačných poriadkoch každej cestovnej kancelárie, ktoré majú prednosť pred týmto reklamačným poriadkom.

Článok 9 - účinnosť reklamačného poriadku

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 12.02.2010.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od vyššie uvedeného dátumu a toto vydanie nahrádza  všetky ich predošlé verzie.

VIII. Odmietnutie zákazníka

CA si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka najmä v nasledujúcich prípadoch:

- klient zasiela stále neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky alebo 

- zasiela objednávky s vedomím, že si zájazd v skutočnosti neobjedná, alebo


VI. Pokyny na cestu

Pokyny na cestu budú zákazníkovi zaslané na základe dohody pracovníka funtour.sk a zákazníka, v závislosti od termínu odchodu na zájazd a to buď na adresu uvedenú v Zmluve o obstarávaní zájazdu, alebo si ich môže vyzdvihnúť osobu na adrese našej prevádzky. Iný spôsob doručenia je možné dohodnúť s pracovníkom funtour.sk.

VII. Ochrana osobných údajov

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia. 

Prevádzkovateľ: Spoločnosť PROfun, s. r. o. so sídlom Štefánikova 49/8, 94901 Nitra, zapísaná v obchodnom registri OS Nitra, vložka 21404/N, oddiel Sro (ďalej len „Spoločnosť“) 


Kontaktné údaje prevádzkovateľa: adresa na zasielanie písomností: FUNTOUR, Štefánikova 49/8, 94901 Nitra, telefonický kontakt: +421905119338, emailový kontakt: funtour@funtour.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: adresa na zasielanie písomností: FUNTOUR, Štefánikova 49/8, 94901 Nitra, telefonický kontakt: +421905119338, emailový kontakt: funtour@funtour.sk

Účely a právne základy spracúvania: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov a zástupcov klientov na nasledovné účely: 

    - predaj dovoleniek ( najmä príprava ponuky podľa želania dotknutej osoby, zasielanie ponuky mailom, oznámanie o zmene ceny, alebo iných služieb... )

    - riešenie reklamácií a sporov

    - zasielanie podkladov k vycestovaniu a komunikácia ohľadne riešenia nepredvídateľných okolností pred a počas vycestovania ( zmena letových časov a iné )

    - marketingové účely

    - vernostný program

    - účtovná agenta

Kategórie dotknutých osobných údajov: 

- Plnenie zmluvy o obstaraní zájazdu, predaj jednotlivých služieb cestovného ruchu

titul, meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo, pohlavie, rodné číslo (nutné pri zakúpení poistenia), dátum narodenia, číslo pasu, štátna príslušnosť, iné záznamy k špecifickým stravovacím, ubytovacím alebo dopravným požiadavkám dotknutej osoby, podpis, údaje o bankovom účte pre prípad vratky po reklamácii

- Marketingové účely, vernostný program

email, telefónne číslo, údaje o absolvovaných a preferovaných zájazdoch 

Kategórie príjemcov osobných údajov: 

Osobné údaje dotknutých osôb sú poskytované výhradne zmluvným dodávateľom služieb cestovného ruchu ako sú cestovné kancelárie, dopravcovia, poskytovatelia ubytovania a stravovacích služieb, sprievodcovia a delegáti, zabezpečovatelia poistenia a poskytovatelia doplnkových služieb cestovného ruchu, technickí partneri a partneri zabezpečujúci ekonomickú agendu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má povinnosť dbať na dodržiavanie Nariadenia aj u tzv. sprostredkovateľov a v prípade porušenia povinností sprostredkovateľov zodpovedá za týchto tiež Prevádzkovateľ. 

Doba uchovávania osobných údajov: 

archív a účtovná agenda: 10 kalendárnych rokov od roku, v ktorom bola podpísaná objednávka. 

marketingové účely: 5 kalendárnych rokov

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať 

Profilovanie: 

Na webových stránkach Prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu dotknutých osôb. 

Práva dotknutej osoby: 

Dotknutá osoba má právo: 

1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,

2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

3. právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,

6. právo na prenosnosť osobných údajov,

7. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,

8.. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti. 

Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného zdroja: Od objednávateľa zájazdu.

 
 
 

linky na najžiadanejšie letné dovolenkové krajiny a destinácie:

Bulharsko , Zlaté piesky , Slnečné pobrežie . Prímorsko , Pomorie , Kiten , Sozopol , Albena , Nesebar ,Kranevo , Aheloy , Nesebar - Ravda , Balčík , Elenite , Djuni , Obzor , Svätý Konstantin  , Egypt , Hurghada , Sharm El Sheikh , Taba , Makadi Bay , Marsa Alam , Grécko , Korfu , Zakynthos , Kefalónia , Kréta , Santorini , Rodos , Kos , Thassos , Lesbos , Paralia , Nei Pori , Chorvátsko , Krk , Rab , Pag , Brač , Hvar Pula , Rovinj , Medulin , Rabac , Crikvenica , Zadar , Vodice , Omiš , Brela , Baška Voda , Makarska , Tučepi , Gradac , Podgora   Španielsko  , Andalúzia , Costa Brava , Mallorca Ibiza , Formentera , Tenerife , Fuerteventura Taliansko , Bibione , Caorle , Kalábria ,Kampánia , Lido di Jesolo , Lignano , Palmová riviera, Rimini , Elba , Sardínia , Ischia , Sicília , Tunisko , Djerba , Hammamet , Mahdia , Monastir , Nabeul , Port El Kantaoui , Sousse , Tabarka  Turecko , Alanya , Antalya , Belek , Kemer , Side